Boogaard Installatie duurzame energie

Privacy verklaring

Stacks Image 78
Stacks Image 74
Privacy
Boogaard Installatie, statutair gevestigd te Workum ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01051390 en bereikbaar via info@boogaardinstallatie.nl verklaart:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en overeenkomsten met Boogaard Installatie.
In het kader van de door Boogaard Installatie uit te voeren activiteiten, ontvangt, verzamelt en administreert Boogaard Installatie persoonsgegevens van haar klanten. Boogaard Installatie verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Boogaard Installatie geldende doelstellingen en het in dat verband optimaal behartigen van de belangen van haar klanten.
AVG
Boogaard Installatie respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Boogaard Installatie spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.
Boogaard Installatie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.
Waarom verwerkt Boogaard Installatie uw gegevens?
Wanneer u een dienst of diensten afneemt verzamelt Boogaard Installatie uw persoonsgegevens op grond van uw relatie met Boogaard Installatie, zodat Boogaard Installatie haar activiteiten - in het belang van haar klanten - optimaal kan uitvoeren en de klantadministratie kan voeren.

Boogaard Installatie zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast zal Boogaard Installatie de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Over welke persoonsgegevens gaat het?
Persoonsgegevens worden zodra een dienst wordt geleverd digitaal ingevoerd, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in de administratie van Boogaard Installatie.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn
 • (Bedrijfs)naam
 • Contactpersoon
 • Adres
 • Postcode
 • Vestigings- /Woonplaats
 • Email adres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)
 • Branche
Wat doet Boogaard Installatie met uw gegevens?
Boogaard Installatie voert een debiteurenadministratie. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:
 • Contact- en adresgegevens
 • Facturering
 • Financiële verwerking facturen van klanten
 • Samenstelling en distributie van de Boogaard Installatie nieuwsbrief naar klanten
 • Boogaard Installatie specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
Voor de financiële administratie:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:
Uitvoering van de diensten / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn:
Zeven jaar na einde lopend boekjaar
Verkoop of verstrekking aan derden
Boogaard Installatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boogaard Installatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boogaard Installatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken anders dan die t.b.v. social media.
Uw rechten op uw persoonsgegevens
U kunt bij Boogaard Installatie middels een schriftelijk verzoek uw gegevens opvragen en vervolgens controleren en aanpassen.
Verwijderen van uw persoonsgegevens
Op schriftelijk verzoek van u, als Boogaard Installatie klant, zal Boogaard Installatie door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 12 maanden - uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale (en/of andere wettelijke) bewaarplicht valt.
Inzage door derden
Boogaard Installatie zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten Boogaard Installatie zonder uw toestemming. Boogaard Installatie zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.
Beveiliging van uw gegevens
Boogaard Installatie treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.
Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op boogaardinstallatie.nl. Deze versie is het laatst gewijzigd op 25-09-2020.

📞 0515–542770 📱06–83889550 📱06–54391110

📞0515–542770

📱06–83889550

📱06–54391110

Stacks Image 80
Stacks Image 76

Deze website maakt gebruik van cookies. Enkel t.b.v. social media. Bekijk onze privacy verklaring.